Om oss

Team as a Service (Taas)

Telemark Kompetanse ledet piloteringen av de nasjonale læringsplattformene KS Læring og aiLæring, og har bistått over 200 kommuner, bedrifter og organisasjoner med kompetanseheving av ledere og ansatte. 

Vi har svært god kjennskap til hvordan læringsplattformer brukes i forbindelse med kompetansearbeid og gir rådgiving om dette uavhengig av plattform. Vi har også lang erfaring med deling av læringsinnhold mellom ulike kompetansemiljøer. For å svare ut kommuners ønsker og behov tilbyr vi nå løsningen MERkompetanse.

Vårt ekspertmiljø har lang erfaring med prosjekt- og prosessledelse, systemimplementering, organisasjonsutviklingsprosesser, kompetansestyring og kompetanseplanlegging.

  • Vi leverer tjenester knyttet til teknologistøttet læring på arbeidsplassen. 
  • Vi har kompetansen du trenger for produksjon av digitalt læringsinnhold, både i å lage e-læring (fra det helt enkle til det mer avanserte med interaktivt innhold) og blandet læring. 
  • Vi har egen nettpedagog, ansatte med spesifikk helsefaglig og skolefaglig bakgrunn, og over halvparten av våre rådgivere har pedagogisk bakgrunn. 
  • Vi har høy kompetanse på bruk av samhandlingsverktøyene Microsoft Office 365 og Google Workspace 
  • Vi har i vårt arbeid med nasjonale multitenant Moodle og Moodle WP løsninger opparbeidet oss høy bestillerkompetanse, for bedre å kunne tolke og løse tekniske og praktiske behov for våre kunder/oppdragsgivere.

Vårt team av eksperter hjelper dere med å lykkes

Erling Rønnekleiv

DAGLIG LEDER
99166419

Daglig leder med ansvar for avtaler.

Jeg har seniorerfaring både som bedriftsleder og leder i kommunal forvaltning og digitalisering i kommunene.

Jeg har bidratt til utvikling og implementering av forvaltningsmodeller for nasjonale fellesløsninger som KS læring og aiLæring og vært prosjektleder for Digiorden som nå er en nasjonal felleskomponent.

Jeg rådgir bedrifter og kommuner om strategisk bruk av digitale verktøy og hvordan innarbeide disse i organisasjonen.

Arne Mathias Lia

SENIORRÅDGIVER
92044080

Jeg jobber med strategi, utvikling og porteføljen til Telemark Kompetanse. 

Jeg har vært prosjektleder for pilotering av de nasjonale fellesløsningene KS Læring, aiLæring og MERkompetanse, og har de siste årene bistått operativt og strategisk med utbredelse av disse. 

Innføring av læringsplattformer og digitale læringsverktøy handler i stor grad om organisasjonsutvikling. Jeg rådgir primært ledergrupper i hvordan de skal lykkes med denne prosessen, men jobber også operativt med opplæring av organisasjoners nøkkelpersonell.

Ståle Hegna

SENIORRÅDGIVER
41560428

Jeg har siden tidlig 2000-tall jobbet med kombinasjonen av digital og fysisk læring.

Jeg har hatt en nasjonal og sentral rolle i utvikling av de nasjonale læringsplattformene KS Læring og aiLæring, og i utviklingen av MERkompetanse.

For KS Læring har jeg hatt en nasjonal nøkkelrolle ved å bistå produktsjef fra dag én, og sørget for kontinuitet i overgangen mellom de ulike produktsjefene KS Læring har hatt gjennom årene. I tillegg har jeg hatt en sentral rolle for utrulling av KS Læring i hele kommune-Norge, og har derfor mange års erfaring i praktisk anvendelse for små og store kommuner.

Ved å jobbe tett på både utviklermiljø og direkte med organisasjoner (både små, mellomstore og store) for å forstå og løse deres behov, sitter jeg sammen med teamet i Telemark Kompetanse på en høy bestillerkompetanse.

Jeg jobber med administrasjon av læringsplattformer i tillegg til produksjon og administrasjon av nettkurs og blandet læring. Til innholdsproduksjon brukes Moodles egne verktøy, H5P (spillbasert læring) og eksterne forfatterverktøy.

Jeg jobber også med å lage animasjoner og tavleanimasjoner til bruk i ulike former for digital opplæring. I tillegg jobber jeg med kompetanseprogrammer/kompetanseplaner som en del av kompetansestyring i en organisasjon.

Jeg har vært sentral i å gjøre kommunenes læringsplattform, KS Læring, tilgjengelig for omkring 450 000 brukere i over 200 kommuner og fylkeskommuner og også bidratt med opplæring i innholdsproduksjon og administrativ bruk av KS Læring.

Kristine Hovden

NETTPEDAGOG
40387879

Jeg har over flere år jobbet med innholdsproduksjon og utvikling av læringsressurser, både for små og store organisasjoner, på nasjonale læringsplattformer.
Her har jeg sammen med vårt team ledet arbeidet for å utvikle og tilgjengeliggjøre mange nasjonale felles ressurser på både aiLæring og KS Læring, samt utviklet skreddersydd opplæring for organisasjoner som ønsker dette. I tillegg har jeg her over flere år ledet en nasjonal faggruppe for innholdsproduksjon på aiLæring.

Mine spesialområder er nettpedagogikk, Moodle sine forfatterverktøy, H5P, og jeg har også lang erfaring i bruk av ulike tredjepartsverktøy for alt fra skjermopptak, lyd og bilderedigering til animasjoner. I tillegg veileder jeg på hvordan tilrettelegge for universell utforming og påse at opphavsretten blir opprettholdt

Hvordan digitale ressurser blir designet for å støtte et godt læringsutbytte, både i utdanning og arbeidsliv, er avgjørende. En bedrift sitter ofte med mye kunnskap innenfor temaene man ønsker å lage e-læring av, men trenger gjerne bistand med både layout, pedagogisk oppsett og hvordan få læring til å bli levende og dynamisk.

Med bakgrunn i dette kan jeg lære opp deres kursprodusenter, bistå deres kursprodusenter med eksperthjelp ved behov, eller lede deres arbeid for innholdsproduksjon fra A til Å.

Bjørn Lia

SENIORRÅDGIVER
90641345

Jeg har i flere år jobbet med nasjonale læringsplattformer (Moodle og Moodle Workplace), og trives godt i rollen mellom teknisk løsning og praktisk bruk.

Ved å jobbe tett på både utviklermiljø og direkte med organisasjoner (både små, mellomstore og store) for å forstå og løse deres behov, sitter jeg sammen med teamet i Telemark Kompetanse på en høy bestillerkompetanse.
Inngående kjennskap til løsning, og mye erfaring med praktisk bruk, er suksessfaktorer for å hente ut gevinster/ dekke en organisasjon sine behov. Med denne erfaringen rådgir jeg flere nasjonale fellesløsninger.

Læringsplattformen jeg har jobbet mest med er aiLæring og MERkompetanse, som begge er Moodle Workplace. Disse kan løse alt fra helt enkle til komplekse behov innen kompetansestyring og dokumentasjon.

Jeg har hovedansvaret for aiLæring. Her bistår jeg produktsjef med drift, forvaltning, utvikling og opplæring

Hanne Ødegård Lunde

SENIORRÅDGIVER
93695191

Min bakgrunn er fagutviklingssykepleier, og har lang praktisk arbeidserfaring fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Med bakgrunn i økt behov og fokus på digitalisering, har jeg derfor i nyerer tid også valgt å etterutdanne meg innen Innovasjon, digitalisering og ledelse i helse- og velferdstjenester

Jeg har i de siste 5 årene hatt en sentral rolle for tilgjengeliggjøring av nasjonale fellesressurser innen helse på KS Læring, og har naturlig i dette arbeidet opparbeidet meg et betydelig nettverk innen særlig offentlige helseaktører (Hdir, HSØ og ulike nasjonale kompetansesenter).

Jeg er kursansvarlig for legemiddelhåndteringskursene på KS Læring, og fasiliterer for en nasjonal faggruppe for kvalitetssikring av dette kurset. Jeg bistår kommuner her med opplæring og praktisk bruk.

Jeg jobber med kompetansestyring og kompetansepakker innenfor Helse og omsorg, hvor nasjonale tilgjengelige fellesressurser settes sammen til grunnleggende kompetansepakker for ulike roller i helse.

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.