Opplæring i Forms og Planner

Dersom du bruker Microsoft Teams, er Forms og Planner to meget brukervennlige applikasjoner din organisasjon kan ha nytte av.

Innhold

Planner
Telemark Kompetanse tilbyr opplæring i Planners funksjonalitet og hvilke gevinster det kan deg i prosessarbeid og mindre prosjekter. Planner er et verktøy du kan bruke i prosesser og prosjekter for å skaffe deg oversikt og fin arbeidsflyt. Planner samler alle dine planer og tildelte arbeidsoppgaver på ett sted, og du får varsler om både tildeling og tidsfrister.

Forms
Telemark Kompetanse tilbyr opplæring i Forms funksjonalitet og hvilke gevinster det kan deg og din organisasjon. Forms er et program hvor du kan lage skjemaer. Funksjonaliteten er enkel og du kan lage skjemaer med avkrysninger eller svarbokser som du kan støtte med både bilder og tekst underveis. Forms er enkelt å dele både internt og eksternt, og passer meget godt til både kartlegging, brukerundersøkelser, evalueringer og kurspåmeldinger. Innsendte svar blir automatisk presentert i sirkeldiagrammer, eller du kan åpne innholdet i et excel-ark. Når du har laget et skjema med oppgaver og spørsmål sender du linken til de som skal svare og får svarene samlet på ett sted.

Både Planner og Forms er tett integrert mot faner og kanaler i Teams, og Telemark Kompetanse tilbyr opplæring i begge applikasjoner slik at din organisasjon kan høste gevinstene det gir å knytte Microsofts applikasjoner opp mot Teams.

Gjennomføring

Påmelding

Ta kontakt direkte med Robert eller send mail til post@tkas.no

Robert Lien Pettersen

SENIORRÅDGIVER
48165013

Tradisjonell læring, digital læring og livslang læring henger nøye samen og handler om at vi alle skal ha lett tilgang til akkurat den kompetansen du trenger der og da. Jeg gir lederopplæring i hvordan du og din organisasjon kan digitalisere kompetansearbeidet ved hjelp av teknologistøttet læring.

Det at ansatte har enkel tilgang til digitale læringsressurser, kan blant annet gi god og fleksibel onboarding av nyansatte, systemopplæring og annen viktig kompetanseheving. Opplæringen har fokus på gevinstene du kan hente ut som for eksempel tid, penger og fleksibilitet i læringen ved at du alltid har læringsressursene tilgjengelige.

Jeg jobber også med kompetanseheving innenfor samhandlings- og læringsplattformer som f. eks Teams, KS Læring, Merkompetanse og DigiOrden. Jeg har blant annet kurset 170 kommunale ledergrupper i hvordan kommunen kan høste gevinster og bruke Teams på en god måte.

Jeg har vært Utviklingsveileder i Telemark med ansvar for implementeringen av Udirs ungdomstrinnsstrategi alle kommunene. Har i den forbindelse jobbet mye med lærende nettverk og skolebasert kompetanseutvikling.

Skulle du ha behov for animasjons- og forklaringsfilmer som opplæringsressurser, jobber jeg blant annet i verktøyet Doodly.